<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="default.css" media="screen"/> <title>Projemiz</title> </head> <body> <div class="container"> <div class="gfx"><span></span></div> <div class="top"> <div class="navigation"> <a href="anasayfa.html">Ana sayfa</a> <a href="projemiz.html" id="selected">Projemiz</a> <a href="idarikadro.html">0dari kadro</a> <a href="uyeler.html">yeler</a> <a href="iletisim.html">0leti_im</a> </div> <div class="pattern"><span></span></div> <div class="header"> </div> <div class="pattern"><span></span></div> </div> <div class="content"> <div class="spacer"></div> <div class="item"> <div class="title">Yeni Yunus Emre Camii projesi</div> <div class="metadata">11 Ocak 2009 Pazar</div> <div class="body"> <img class="left" src="img/projemiz/maketkucuk.jpg" width="180" height="115" alt="" /> <p>A_a1 yukar1 1974 y1l1nda Delfzijl _ehrine i_i olarak gelen byklerimiz, burda ya_amaya ba_lad1klar1nda grdkleri en byk eksikliklerden birinin cami olduunun fark1na erkenden varm1_lard1r. Bu ihtiyalar1n1 ilk etapta fabrika k_eleri ya da kullan1lmayan okul s1n1flar1 gibi yerlerde ibadet ederek gidermi_lerdir.</p> <p>Daha sonralar mstakil bir ev kiralan1p burada cami ve Trk cemiyeti faaliyetleri bir sre birlikte yrtlm_tr. Bu sre ierisinde Trk nfusunun art1_1 ile paralel buras1 da ihtiyalara art1k cevap veremez hale geldiinden, yeni aray1_lara girilmi_, ve 2700 metre arsa al1nm1_t1r. O gnn _artlar1yla yeni bir cami in_a etmek ok zor olduundan ba_ka bir yerden ktphane olarak kullan1lm1_ ah_ap bir bina sat1n al1n1p, bu arsan1n 150 metrekarelik alan1 zerine kurulmu_tur.</p> <p>Bu arada mehul ki_iler taraf1ndan gece sald1r1s1 dzenlenip, bina ate_e verilmi_tir. Erken fark1na var1l1p sndrlen bu sald1r1, byklerimizin a_k ve _evkini k1ramaz, tam aksine byk bir birlik rnei gsterilerek 1987 y1l1nda Hollanda Diyanet Vakf1'na bal1 bir cami olarak hay1rl1 faaliyetlerine ba_lar.</p> <p>O tarihten bu gne kadar devletimizin gndermi_ olduu imamlar1m1z1n ve halk1m1zdan seilen gnll yneticilerimizin birliktelii ile cemaat1m1z1n ibadet ihtiyac1n1 kar_1lam1_ olan bu bina artik miad1n1 doldurduu hususunda cemaat1m1z taraf1ndan kanaat birliine var1lm1_t1r.</p> <p>Bu vesile ile toplumuzun ihtiyac1n1 kar_1layacak _ekilde, gnmzn _artlar1na uygun yeni ve modern bir cami yapmak bizlere bor olmu_tur. Bu bilinle yola 1kt1k. al1_malar1m1z ba_lam1_ ve ileri bir a_amaya ula_m1_t1r. Bu srete ilgili _ah1s ve kurumlardan gerekli destei mit eder ve bizlere yard1mc1 olmalar1n1 bekleriz. </p> <p>Cami, gemi_i bugne ta_1yan ve yar1nla bulu_turacak olan en hay1rl1 manevi kprlerimizden birisidir. ^imdi bu kpry Allah'1n izniyle yeniden kurma zaman1d1r. Bu topraklar zerinde bizim gelecek nesillerimize bir borcumuzdur. Gelin bu borcumuzu birlikte geni_ kat1l1ml1 bir vaziyette deyelim ve arkam1zda hay1rl1 bir miras1m1z olsun.</p> <p>Sayg1lar1m1zla....</p> <p>Yunus Emre Camii ynetim kurulu</p> <p><img src="img/projemiz/13kasim1.jpg" width="540" height="346" alt="" /></p> </div></div> <div class="divider"></div> <div class="item"> <div class="title">Ba1_ kampanyas1</div> <div class="metadata">23 Ocak 2010 Cumartesi</div> <div class="body"> <img class="left" src="img/projemiz/maketkucuk.jpg" width="180" height="115" alt="" /> Sizde ba1_ yaparak yard1mda bulunmak istiyorsan1z alttaki hesap numaras1n1 kullanabilirsiniz.<br /><br /> Yunus Emre Cami<br />49.85.81.489<br />ABN Amro<br /><br /><br /><br /> </div></div> </div> <div class="footer"> w3c uyumlu - <a href="index.html">yunusemredelfzijl.nl</a> - <img src="http://www.hit-counter-download.com/cgi-bin/image.pl?URL=12898-9529" alt="" /> - baz1 haklar1 sakl1d1r - Ali Dincer </div> </div> </body> </html>